بخش بانک سلولی

 

بانک سلولی ایران         

 

اهداف و وظایف بانک سلولی ایران در چهار بخش ارائه خدمات، تحقیقات، آموزش و تولید مرتبط با سلول و فراورده‌های مرتبط تعریف شده است که در راستای نیل به این اهداف آزمایشگاه‌های متعددی تعریف شده است که در ذیل به اختصار به شرح وظایف آن‌ها اشاره می‌شود:

رییس این بخش: آقای دکترمهدی فرخی می‌باشند