حوزه فعالیتها

 • تولید، تهیه و گردآوری رده های سلولی انسانی و حیوانی از بافتهای سالم و سرطانی
 • تأمین رده های سلولی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
 • کنترل کیفی و تعیین هویت رده های سلولی
 • تشخیص و درمان آلودگی های میکروبی کشت سلولی
 • تهیه شناسنامه و ثبت کامپیوتری مشخصات سلولهای ذخیره شده
 • ارائه کمک­های فنی و مشاوره علمی در ارتباط با کشت سلول به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور
 • ثبت قانونی رده های سلولی تولید شده در داخل کشور
 • برگزاری کارگاههای عملی و دوره های آموزشی
 • ارائه آزمون های تخصصی مرتبط با سلول و مهندسی بافت
 • تولید مواد اولیه مورد نیاز در مهندسی بافت
 • طراحی و تولید داربست های مورد نیاز در مهندسی بافت
 • ارزیابی های سلولی- مولکولی و ارزیابی های حیوانی داربست های تولید شده
 • طراحی و تولید بیوسیستمها و بیوراکتورهای موردنیاز در مهندسی بافت