مقدمه

 

مقدمه :

بانک سلولی ایران به منظور تهیه و نگهداری متمرکز رده های سلولی انسانی وحیوانی مورد نیاز محققین کشور و گسترش علوم و فنون سلولی و ملکولی و به ویژه علم بیوتکنولوژی در سال 1372در انستیتو پاستور ایران پایه گذاری شد. این بانک یک مرکز ملی و غیر انتفاعی بوده و به منظور تأمین نیازهای سلولی مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور تأسیس شده است.