آموزش

            - برگزاری کارگاه های کشت سلول و مهندسی بافت


            - تدریس کشت سلول و مهندسی بافت (تئوری و عملی)