آزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلولی

                 مدیر فنی: دکتر امیر امان زاده
         

كلیّه فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به تهیه و ارزیابی های مرتبط با سلول در سطح پایان نامه های دانشجوئی و طرحهای پژوهشی از جمله تولید رده های سلولی جدید، در این آزمایشگاه تحقیقاتی انجام میشود.