آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی

مدیر  علمی : دکتر محمد علی شکرگزار

هدف این آزمایشگاه فهم عمیق فصل مشترک نانوبیو است که نتایج آن در تعیین سرنوشت زیستی نانوذرات و همچنین در شناخت دقیق ایمنی نانوذرات حیاتی است.
برای کسب اطلاعات دقیق در خصوص تحقیقات و دستاوردهای گروه نانوبیوتکنولوژی به سایت زیر
مراجعه نمایید.

www.biospion.com