آزمایشگاه DNA Typing

 

 

کارشناسان :  شهرام آذری  

آزمایشگاه DNA Typing به عنوان یکی ازآزمایشگاههای مهم کنترل کیفی ((QC بانک سلولی ایران می باشد. در این آزمایشگاه از تکنیک آنالیز STR(توالی های نوکلئوتیدی کوتاه تکرار شونده) که روشی موثر و قابل اعتماد جهت تأیید هویت رده های سلولی می باشد استفاده می شود.این روش در حال حاضر برای تعیین هویت رده های سلولی انسانی کاربرد دارد. از پرایمر های اختصاصی سیزده STR استاندارد CODIS باضافه پرایمر اختصاصی تعیین جنسیت با روش PCRبرای تعیین هویت سلول ها استفاده می شود.

Email : azarish2000@yahoo.com