اهدای سلول

اهدای سلول

 بانک سلولی ایران ، به منظور دسترسی جامعه علمی کشور به رده های سلولی و هیبریدوماهایی که کاربرد آنها در تحقیقات بنیادی و یا کاربردی ثابت شده است ازهمه محققین کشور دعوت می نماید تا اینگونه سلول ها را به بانک سلولی اهدا نمایند . بدین منظور از اهدا کنندگان محترم تقاضا می شود فرم مخصوص اهدای سلول را که از طریق شبکه قابل دسترسی می باشد تکمیل کرده و به همراه نامه درخواست اهدا و سلول به بانک سلولی ایران ارسال نمایند.این رده های سلولی در صورت تایید بانک سلولی از اهداکنندگان دریافت و پس از کنترل کیفی تکثیر و در اختیار جامع علمی کشور قرار می گیرند.صحت اطلاعات مربوط به سلول های اهدایی  به عهده ی افراد و یا مراکز اهدا کننده خواهد بود.این سلول ها به نام اهدا کننده در بانک ذخیره شده ودر صورت نیاز بصورت رایگان در اختیار ایشان قرار می گیرد.

Deposite Form(F).pdf