آزمایشگاه مهندسی پروتئین

مدیر علمی : دکتر مهدی حبیبی انبوهی


اغلب فعالیت های مولکولی مرتبط با طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی در این آزمایشگاه انجام می شود