تحقیقات

 

    - ارزیابی پیوند اتولوگوس سلول های کندروسیت به همراه داربست غضروفی برپايه تركيب پلي‌وينيل الكل و پلي‌يورتان دربافت غضروف خرگوش.

     -   ارزیابی اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی خودی کاشته شده بر روی داربست پلی وینیل الکل-پلی یورتان در ترمیم نقیصه تجربی غضروف مفصلی در گوسفند.

    - تمايز سلول هاي بنيادي مزانشیمی بافت چربي موش های صحرایی بالغ به سلول هاي شوانوارزیابی آنها در ترمیم طناب نخاعی قطع شده حیوان بهمراه داربست زیست سازگارکلاژنی.

     - توليد رده های سلولی مختلف(سلول های تمایز یافته و بنیادی) از بافت های حیوانی و انسانی.

    - تولید پوست زنده متشکل از داربست زیست سازگار و سلول های بنیادی مزانشیمال و ارزیابی آن در ترمیم سوختگی حیوان آزمایشگاهی

    - ارزیابی ترمیم عضله قلب خرگوش با پیوندسلول های عضله قلبی تمایز یافته از سلول های بنیادی مغز استخوان و بافت چربی حیوان بواسطه تاثير بارگذاري مكانيكي

     - تأثیر اعمال فشار هیدروستاتیک سیکلی بر تکثیر و تمایز کندروژنیک سلول های بنیادین مزانشیمی و ترمیم بافت غضروفی در خرگوش

    -تولید آنتی بادی مونوکلونال کایمریک ضد CD20لنفوسیت های B انسانی Rituxima)) و بررسی عملکرد آن در شرایط Ex Vivo

    - بیان و تخلیص فاکتور رشد اپیدرمی انسانی نوترکیب با توانایی اتصال به کلاژن در میزان باکتریایی و بررسی فعالیت آن به منظور استفاده در مهندسی بافت.

    -سنتز،شناسایی و ارزیابی هیدروژل کوپلیمر پلی اتیلن گلیکول ایتاکونات-کندروتین سولفات متاکریلات حاوی سلولهای کندروسیت با قابلیت تشکیل در محل به منظور ترمیم آسیب های غضروفی

   -طراحی و ساخت بیوسیستم ها و بیوراکتورهای مورد نیاز در کشت و تمایز سلول های بنیادی جهت استفاده در مهندسی بافت

ساخت و ارزیابی های بیولوژیک نانوذرات مغناطیسی