آزمایشگاه قرنطینه

 

 

کارشناس : وحید ملاکاظمی ها

وظیفه این آزمایشگاه تشخیص و درمان رده های سلولی آلوده به گونه های مختلف مایکوپلاسما می باشد . برای تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی در رده های سلولی ذخیره شده در بانک سلولی ایران از روشهای مختلف شامل روشهای ملکولی  PCR  و رنگ آمیزی فلورسانس  DAPI  و کشت   مستقیم میکروبی با استفاده از محیط های کشت اختصاصی مایکوپلاسما استفاده می شود.

پس از تأیید آلودگی مایکوپلاسمایی از طریق روشهای فوق الذکر، اقدام به درمان آنتی بیوتیکی رده سلولی مورد نظر با آنتی بیوتیک های اختصاصی مایکوپلاسما می شود. سلول های تیمار شده پس از تأیید رفع آلودگی مایکوپلاسمایی جهت تکثیر وتهیه استوک سلولی به آزمایشگاه روتین کشت سلولی تحویل داده می شوند.