آزمایشگاه روتین کشت سلولی

 

 

مدیر علمی : دکتر محمد علی شکرگزار

کارشناس مسئول: لیلا قاضی زاده (کارشناس ارشد)

کارشناس: دکتر شهرام آذری 

 در این آزمایشگاه، کشت سلول ، تکثیر و ذخیره سازی رده های سلولی(Cell line)، سلولهای نرمال و هیبریدوما در کنار آماده سازی و تحویل سلول به بخش های مختلف انستیتو پاستور و دیگر مراکز تحقیقاتی کشور صورت می پذیرد. از وظایف فرعی این آزمایشگاه آموزش کشت سلول به دانشجویان و محققان کشور می باشد.

 

 Email:  mashokrgozar@pasteur.ac.ir