تماس با ما

تماس با ما :

 تلفن :

66492595 (21 )(98+)

00982164112300

دورنگار :

66492595 (21)(98+)

 64112300(21)(98+)

امور دفتری : سمیه میرزازاده

 

آدرس : ایران - تهران- بانک سلولی ایران - انستیتو پاستور ایران - خیابان دوازدهم فروردین - کدپستی 13164

پست الکترونیک:ncbipasteur@gmail.com