آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی

 مدیر علمی: دکتر امیر امان زاده

     

از جمله نخستین آزمایشگاههای تاسیس شده در بانک سلولی ایران می با شد.در این آزمایشگاه ساخت و تهیه انواع محیط های کشت مورد نیاز رده های سلول کلکسیون بانک سلولی بصورت روتین انجام می پذیرد.همچنین به منظور کنترل آلودگی های باکتریایی و قارچی با استفاده از 7 محیط کشت میکروبی مختلف ، رده های سلولی و محیط های کشت ساخته در این آزمایشگاه کنترل می گردد.

Email:amira@pasteur.ac.ir