اخبار سال96

 

         • برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه "معرفی و آموزش تئوری و عملی سامانه های    

            Thomson Reuters(ISI)” و ProQuest " در تاریخ 6 اسفند ماه 96