مدیریت بحران

1- طرح فاصله گذاری اجتماعی 

2- نصب مخزن های الکل جهت زدعفونی کردن دست ها

3- نصب دوربین های مدار پیوسته 

4- شارژ و نصب کپسول های آتش نشانی 

5- خرید کتب در موضوع کرونا ویروس 

6- نصب سنسورهای اتفاء حریق

7- مدیریت بحران گروه اطلاع رسانی وزارت بهداشت

8-قوانین ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در کتابخانه انستیتو پاستور تهران