اخبار 1401

 

1401/03/21 فهرست نویسی کتی جدید خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

140/03/16 کارگاه تفکر نقادانه و تصمیم‌گیری آگاهانه

1401/03/15 اطلاعیه تغییر ساعت اداری 

1401/02/28 آشنایی با عوامل موثر بر افزایش میزان استناد به مقالات علوم پزشکی 

1401/02/05 کارگاه مجازی نرم افزار Visio 

1401/02/04 اطلاعیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران