کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطلاعات بالینی

 

 عنوان کارگاه : کارگاه پیشرفته جستجو و بازیابی منابع اطلاعات بالینی

 

مدرسین :  دکتر نوشین حقیقی پور دانشیار

               دکتر مژگان شیخ پور استادیار               

       

 

تاریخ برگزاری کارگاه 98/12/5 روز دو شنبه

 

مدت دوره : 8 ساعت

محتوای آموزشی :

 معرفی انواع منابع الکترونیک

 Google scholar آشنایی با  نحوه جستجوی مقالات در این موتور جستجو

 Pubmed آشنایی با نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه

Scopus آشنایی با نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه

Clinical Key  آشنایی با نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه

 Up To Date آشنایی با نحوه ی جستجو در این پایگاه