کارگاه جستجوی منابع

عنوان کارگاه:  جستجوی منابع الکترونیکی و مدیریت منابع/ اطلاعات علمی

 مدرسین : (دکتر نوشین حقیقی پور دانشیار)        

(دکتر مژگان شیخ پور استادیار)                                    

تاریخ بر گزاری کارگاه  98/10/16  روز دوشنبه 

مدت دوره : 4 ساعت

                محتوای آموزشی كارگاه

1- معرفی انواع منابع الکترونیک 

 2-  آشنایی با Google scholarنحوه جستجوی مقالات در این موتور جستجو

 3آشنایی با Pubmed- نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه

 4آشنایی با  Scopus- نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه

 5آشنایی با  Web of Science(ISI)- نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه

6- اهمیت و مزیت های کار با نرم افزارهای مدیریت منابع

7- آشنایی با نحوه جستجو منابع و روش‌های انتقال اطلاعات منابع به نرم افزار

    8-  کار با - Endnote در محیط word  برای کسب اطلاعات و ثبت نام با سرکار خانم دکتر شیخ پور (09122969712) و یا جناب اقای امیری (09365463097) تماس گرفته شود