کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

  آئین نامه عضویت در کتابخانه


کلیه افراد ، دارای رابطه استخدامی با انستیتو پاستور ایران، اعم از کارمندان رسمی ،پیمانی ،قرار دادی ،شرکتی ، مشمولین طرح نیروی انسانی،همکاران طرح های پژوهشی ، دانشجویان پایان نامه ای و کلیه دانشجویان انستیتو پاستور می توانند با مراجعه به نرم افزار کتابداری کتابخانه به آدرس سایت  http://lib.pasteur.ac.ir ضمن ثبت نام در آن ، با ارائه کپی حکم کارگزینی و تکمیل فرم تعهد نامه از طرف رئیس بخش به عضویت کتابخانه درآیند

 

        آئین نامه عضویت در کتابخانه  به تائید شورای کتابخانه رسیده و با تائید معاون محترم پژوهشی با شماره 97/0301.5/759  مورخ 30/3/97 مصوب گردیده و از همین تاریخ لازم الاجراء می باشد.