کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

آئین نامه وجین منابع

برای حفظ پویائی و روزآمدی کتابخانه ضروریست که از یک طرف منابع جدید و مورد نیاز به آن افزوده گردد و از طرف دیگر منابعی که در روند رشد پرشتاب تولید علم از بضاعت کافی در تامین اطلاعات مراجعه کنندگان برخوردار نمی باشند یا آنهائی که محتوای آنها در این روند اعتبار خود را از دست داده اند و همچنین منابعی که در اثر مرور زمان و کاربرد زیاد دستخوش پارگی و فرسودگی گردیده اند از آمار منابع کتابخانه کسر گردند و وجین شوند.

در این راستا لازم است که وجین بر اساس دقت کافی کارشناسان موضوعی و کتابداری صورت گیرد تا منبع مفید به طور سهوی از دسترس خارج نگردد و در عین حال با وصف محدودیت های فضا، پویائی و روزآمدی کتابخانه و رضایت مراجعین و تسریع در    دسترسی به منابع تامین گردد.

معیارها و ضوابط وجین منابع شامل موارد زیر می گردد:

الف - منابع فرسوده و مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا ،صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد شد.

 

ب- ویرایش های قدیمی منابع درسی و دانشگاهی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند و از طرفی ویرایش های جدید با دربر داشتن مطالب نوین ،جایگزین آنها گردیده اند.

موارد خارج از شمول وجین عبارتند از:

 

  منابع نفیس تاریخی و هنری در حیطه علوم پزشکی ، منابع هسته در هر رشته و گرایش رشته های علوم پزشکی و وابسته .منابع مرجع (اطلس ها و دایره المعارف ها و ...) مشمول آئین نامهء وجین نمی گرد.

  •  وجین کتابخانه به عنوان یک اقدام محافظتی ضروری به طور مستمر سالانه یک بار و در فروردین ماه هر سال در کتابخانه انستیتو پاستور انجام می گردد .
  •  وجین کتابخانه انستیتو پاستور مبتنی بر تصمیم گیری رئیس کتابخانه و کارشناس کتابداری و بر اساس شرایط صورت می گیرد. درموارد خاص و در صورت لزوم، از اعضای هیات علمی متخصص در موضوع کتب مورد سوال، نظر مشورتی اخذ می گردد.

   . آئین نامه "وجین منابع" به تائید شورای کتابخانه رسیده و با تائید معاون محترم پژوهشی با شماره 97/030105/758 مصوب گردیده و از همین تاریخ لازم الاجراء می باشد .