کمیته ها

کمیته اخلاق: اعضاء شورا،  شیوه نامه ، چک لیست کار با انسان ، فرم رضایت آگاهانه، فرم کار با  حیوان ،کدهای اخلاق در پژوهشی

کمیته HSR: اعضاء کمیته ،  آیین نامه

کمیته ارزشیابی اعضاء هیات علمی: اعضاء کمیته ،  آیین نامه ، فرم 

 

 

کمیته ارزیابی طرح های تحقیقاتیشیوه نامه

 

 

کمیته تخصیص امتیاز:  اعضاء کمیته ، شرح وظایف،    فرم

 

 

 

کمیته کارگروه تخصصی: آیین نامه

کمیته کارنامه پژوهشی اعضاء هیات علمی: اعضاء کمیته ، شرح وظایف

 

 

کمیته علمی جشنواره: اعضاء کمیته ، آیین نامه