کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

 

 

این قسمت کتابخانه  مجموعه ای از لوح های فشرده و E-book  در زمینه های علوم پایه پزشکی ،عمومی ، نرم افزاری و تخصصی را شامل میشود .

 

نحوه امانت  

 

هر عضو می تواند تا 3 عدد از این لوح های فشرده  را به مدت 2 شب امانت بگیرند و در صورت نیاز تا 2 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

 

جریمه برای هر لوح فشرده بابت هر شب 1000 ریال می باشد در صورت مفقودی یا خرابی عین آن باید تهیه و تحویل کتابخانه گردد.