روند کاری آزمایشات تالاسمی

 

روند کاری در مرکز برای آزمایشات تالاسمی: