لیست آزمایشات ژنتیک

 

    لیست آزمایشات ژنتیک  که در این مرکز انجام می شوند

( در مورد پذیرش سایر بیماریها با پذیرش تماس حاصل نمایید )

 

 
ردیف فهرست آزمایشات تالاسمی
1 آزمایشات مربوط به تالاسمی مرحله اول α/α
2
آزمایشات مربوط به تالاسمی مرحله دوم α/α
( یا تشخیص پیش از تولدPND)
3 آزمایشات مربوط به تالاسمی β/α
4 آزمایشات مربوط به تالاسمی مرحله اول β/β
5
آزمایشات مربوط به تالاسمی مرحله دوم β/β
 یا تشخیص از پیش تولد)PND)
6

آزمایشات مربوط به کم خونی داسی شکل (sickle cell) و سایر هموگلوبین واریانت ها

7 آزمایشات مربوط به حذفهای بتا تالاسمی

 

ردیف فهرست آزمایشات دوشن/بکر
1 آزمایشات مربوط به ناقلین دوشن/بکر
2 آزمایشات تشخیص موتاسیون های بیماران مبتلا به دوشن/بکر
3 آزمایشات مربوط به تشخیص پیش از تولد (PND) بیماران دوشن /بکر

 

ردیف  فهرست آزمایشات فنیل کتونوری (PKU)
1 آزمایشات مربوط به فنیل کتونوری (PKU) مرحله اول
2
آزمایشات مربوط به فنیل کتونوری (PKU) مرحله دوم
(یا تشخیص پیش از تولد PND)
ردیف فهرست سایر آزمایشات ژنتیک
1 آزمایشات ژنتیک در بیماریهای نقص ایمنی ارثی
2 بررسی کل ژنها در بیماریهای نادر ژنتیکی(NGS)
3 آزمایشات ژنتیکی جهت غربالگری مادران باردار(NIPT)