عنوان پیشنهاد :
شرح وضعیت موجود :
راهکار :
نتایج حاصل ازاجرای پیشنهاد :
منافع حاصل از پیشنهاد :
دیگر منافع  حاصل از پیشنهاد که در بالا ذکر نشده است
تاریخ :
      
شماره ثبت و پیگیری پیشنهاد شما :
   
کد پیشنهاد  نام  نام خانوادگی شماره پرسنلی تحصیلات سن سمت واحد سازمانی
نشانی
   
برگشت