شمیران

 

 

 

پایگاه شمیران

 


آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی                واکسیناسیون               سالن کنفرانس          همکاران               گالری        پرسش های متداول   راهنمای مراجعین       ارتباط با ما   


 پایگاه شمیران  ملک شخـصی مرحوم  آقـای دکتـر صبـار فـرمانفرمائیان به مساحت 4843 متر مربع شامل یک قطعه باغ به انضمام چهار باب دکـان

بـوده که ایشـان ملـک مـذکـور را در آذر ماه 1384 به انستیتو پاستور ایران وقف و در سال 1385 پس از فوت ایشان به انستیتو تحویل گردید و پس از

ساخت یک واحد واکسیناسیـون در آبان سال 1386 شروع بکـار کرده و تاکنون یک واحد سالن کنفرانس  احداث و راه اندازی شده است .