فرم نظرسنجی از ارباب رجوع انستیتو پاستور ایران

جنس :    
تحصیلات:    
تاریخ :    
به کدام معاونت،اداره یا بخش مراجعه کردید:     
برای چه کاری به آن بخش/واحد/اداره مراجعه کردید    
 
 
ردیف ویژگی ها وضعیت
1 پاسخگویی به درخواست شما
2 سرعت ارائه اطلاعات
3 میزان دقت کارکنان
4راهنمایی دقیق برای انجام خدمات
5 برخورد و همکاری کارکنان
6 امکانات رفاهی موجود در انستیتو برای مراجعان
7 مجموع ارزیابی شما از انستیتو
   
رضایتمندی یا عدم رضایت از کارمند خاص با ذکر مورد: 
نظرات و پیشنهادات خود را به منظور اجرای بهتر تکریم ارباب رجوع بنویسید :