فرم نظر سنجی از مراجعین به انستیتوپاستور ایران
 
مراجعه کننده گرامی ، نظرها ، پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما سبب بهبود ارائه خدمات انستیتو پاستور ایران خواهد شد.از همکاری شما جهت تکمیل این فرم متشکریم.
 
اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 
       
تاریخ مراجعه: ساعت مراجعه: 
نام:    نام خانوادگی :  
کد پذیرش :  شماره تلفن :  
پست الکترونیک  
آزمایشگاه / بخش مورد مراجعه:
بخش باکتری شناسی (          )
بخش بیوشیمی (      )
           
بخش انگل شناسی (        ) 
 
آزمایشگاه آب :(      )مراجعه کننده محترم در صورتی که نام آزمایشگاه مورد مراجعه شما در لیست فوق موجود نمی باشد نام آزمایشگاه را در قسمت زیر مرقوم فرمایید.
سایر :
 
سن :
جنس :
تحصیلات: نوع بیمه :
علت انتخاب این مرکز توسط شما :
                
       
سایر : 
نظرسنجی
ردیف ویژگی ها وضعیت
1 نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل اطلاعات و نگهبانی
2 وجود علایم راهنما برای مراجعه به واحد های مختلف
3 نحوه برخورد پرسنل پذیرش ( در صورت تماس تلفنی نحوه پاسخگویی و راهنمایی)
4 مدت انتظار جهت انجام نمونه گیری
5 نحوه برخورد کارشناس و کمک کارشناس واحد
6 مدت زمان انتظار  جهت دریافت جواب آزمایش / خدمات درخواست شده
   
نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده :