بازدیدها
 
 بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/5  
  مشاهده متن کامل >>
1397/02/5  
 بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی پردیس فنی دانشگاه تهران
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/30  
  مشاهده متن کامل >>
1397/02/30  
 بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/26  
  مشاهده متن کامل >>
1397/02/26  
 بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/1  
  مشاهده متن کامل >>
1397/02/1  
 بازدید دانشجویان دانشگاه الزهرا
از انستیتو پاستور ایران  
  مشاهده متن کامل >>
1396/10/03  
 بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
از انستیتو پاستور ایران  
  مشاهده متن کامل >>
1396/10/02  
 بازدید دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران
بازدید از بخش های انستیتو پاستور ایران  
  مشاهده متن کامل >>
1396/09/28  
 بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از بخش های هاری ، واکسیناسیون و ایمونولوژی  
  مشاهده متن کامل >>
1396/08/26  
 بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 96/6/28  
  مشاهده متن کامل >>
1396/07/01  
 بازدید دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
از انستیتو پاستور ایران  
  مشاهده متن کامل >>
1396/06/08  
12345678